Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Machielsen Communicatie – Marketing – Vertalingen (hierna “Machielsen”) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Machielsen met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Machielsen zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Machielsen vóór de opgaaf geen correcte inschatting heeft kunnen maken van de te verrichten werkzaamheden, bijv. doordat zij een volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Machielsen of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Machielsen van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 Machielsen mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Machielsen heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Machielsen zijn verstrekt.

2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Machielsen binden Machielsen pas nadat Machielsen deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Indien Machielsen er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Machielsen gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

3. Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Machielsen gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Machielsen stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien Machielsen voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Machielsen de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

4. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Machielsen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Machielsen te verrichten werkzaamheden.

4.2 Machielsen zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Machielsen zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Machielsen is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien Machielsen aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Machielsen het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Machielsen voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Machielsen zal bedoelde derden tot geheimhouding verplichten. Machielsen is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien Machielsen aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te leveren dienstverlening te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Machielsen te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Machielsen constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is Machielsen gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding door Machielsen van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Machielsen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Machielsen is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Machielsen mogelijk te maken.

5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering van de krachtens de overeenkomst met Machielsen verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

6. Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Machielsen geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Machielsen kan naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief (per talencombinatie, in het geval van vertaalwerk) in rekening worden gebracht.

6.2 De prijs die Machielsen voor de te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3 Machielsen is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Machielsen tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Machielsen bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Machielsen schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Machielsen gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7. Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening c.q. het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Machielsen kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Machielsen om commentaar vraagt en indien Machielsen vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is Machielsen gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Machielsen zulks om haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Machielsen van enig gedeelte van het geleverde, bijv. een vertaalde of bewerkte tekst, op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Machielsen erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4 Indien de klacht gegrond is, is Machielsen gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Machielsen redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan zij een reductie op de prijs verlenen.

7.5 Indien de opdrachtgever en Machielsen in geval van een geschil over vertaalwerkzaamheden niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland). Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats door een scheidsgerecht, overeenkomstig het Geschillenreglement VViN. Indien de opdrachtgever een geschil wenst te laten beslechten op basis van dit Geschillenreglement, is Machielsen verplicht hieraan mee te werken. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak.

7.6 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Machielsen is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Machielsen toerekenbare tekortkoming. Machielsen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.2 De aansprakelijkheid van Machielsen is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van Machielsen is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

8.3 Dubbelzinnigheid van een te vertalen of bewerken tekst ontheft Machielsen van iedere aansprakelijkheid.

8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Machielsen geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5 Machielsen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Machielsen is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Machielsen geleverde bestanden of informatiedragers.

8.6 De opdrachtgever vrijwaart Machielsen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.7 De opdrachtgever vrijwaart Machielsen tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

9. Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Machielsen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Machielsen kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

9.2 Indien Machielsen door omstandigheden die niet voor haar risico komen of die buiten haar macht liggen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Machielsen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Machielsen geen invloed kan uitoefenen.

9.3 Indien Machielsen ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

10. Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Machielsen vervaardigde werken over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Machielsen met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Machielsen is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de Geschillencommissie van de VViN overeenkomstig artikel 7.5 is verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Nederland, zittingsplaats Groningen.

12. Deponering en inschrijving

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 1440.

12.2 Machielsen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 04044199.

12.3 Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.